Doručenie zdarma z 46,30 €
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorte nový nákupný zoznam

Regulamin sklepu

§ 1 Definície
 
1. Predpisy - tieto predpisy, ktoré vymedzujú zásady uzatvárania zmlúv o predaji na diaľku prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy o predaji na diaľku a zásady reklamačného konania. Pokiaľ ide o služby poskytované elektronickými prostriedkami, ide o pravidlá a predpisy uvedené v článku 8 zákona o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
2. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
3. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uskutočňuje s obchodníkom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jeho ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
4. Podnikateľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu o predaji na diaľku, ktorá priamo súvisí s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto Zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupnenej na základe ustanovení Centrálneho registra a informácií o podnikateľskej činnosti.
5. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou a ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť vo vlastnom mene.
6. Predajca:
Corsan,
tel. 673519191,
sklep@corsan.pl,
NIP 7641569683,
REGON 300088907.
7. Adresa sídla predávajúceho:
Magazynowa 9,
64-920 Piła.
8. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na nasledujúcich elektronických adresách: corsan.pl, prostredníctvom ktorej môže Klient získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať službu.
9.  Zmluva o predaji na diaľku - zmluva o predaji Tovaru / zmluva o poskytovaní digitálnych služieb alebo digitálneho obsahu (ak je to uplatniteľné) uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu.
10. Tovar - hnuteľná vec, ktorú si Zákazník môže zakúpiť v Internetovom obchode.
11. Digitálna služba - služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje:

 1. vytváranie, spracovanie, ukladanie alebo prístup k údajom v digitálnej forme;
  2) zdieľanie údajov v digitálnej forme, ktoré boli odoslané alebo vytvorené spotrebiteľom alebo inými používateľmi tejto služby;
  3) iné formy interakcie prostredníctvom údajov.
  12. Digitálny obsah - údaje vytvorené a dodané v digitálnej forme.
  13. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie v internetovom obchode - dokument, ktorý stanovuje podrobné pravidlá spracovania osobných údajov a používania súborov cookie. Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie tvoria prílohu č. 3 Pravidiel a sú k dispozícii na adrese https://corsan.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
  14. Trvalý nosič - znamená materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo predávajúcemu uchovávať informácie adresované osobne zákazníkovi spôsobom, ktorý umožňuje budúci prístup k informáciám po dobu primeranú účelu, na ktorý sa informácie používajú, a ktorý umožňuje obnovenie uložených informácií v nezmenenej podobe, najmä elektronickou poštou.
  15. Elektronický objednávkový formulár - elektronický postup objednávania, ktorý predávajúci sprístupní kupujúcemu.
  16. Elektronický formulár na vrátenie tovaru - elektronický postup vrátenia tovaru, ktorý predávajúci sprístupnil kupujúcemu; k dispozícii na https://corsan.pl/returns-open.php.
  17. Elektronický reklamačný formulár - elektronický reklamačný postup, ktorý predávajúci sprístupnil kupujúcemu; je k dispozícii na https://corsan.pl/rma-open.php.
  18. Odoslanie objednávky - potvrdenie objednávky kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" zo strany zákazníka, ktoré sa považuje za záväzné vyhlásenie vôle zákazníka uzavrieť s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
  19. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v informačnom systéme Predávajúceho, ktoré sa týkajú daného Klienta a ním zadaných objednávok a ním uzatvorených zmlúv o predaji na diaľku, prostredníctvom ktorých môže Klient zadávať objednávky, ako aj ich včas rušiť alebo upravovať a uzatvárať zmluvy o predaji na diaľku.
  20. Názor na spracovanie objednávky alebo názor na jednotlivé tovary - subjektívne vyjadrenia a hodnotenia udeľované formou hviezdičiek od 1 do 5.

§ 2 Všeobecné ustanovenia
 
1. Typy a rozsah služieb poskytovaných elektronicky:
a. uzatváranie zmlúv o online predaji - v súvislosti s Tovarom predávaným v Internetovom obchode,
b. zásady registrácie a používania účtu v rámci internetového obchodu,
c. pridávanie názorov, komentárov a hodnotení - zákazník môže k svojej objednávke pridať názor alebo komentár,
d. zasielanie e-mailov, v ktorých predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky, prípadné prijatie platby, prijatie objednávky na spracovanie.
2. Používanie internetového obchodu je možné za predpokladu, že počítačový systém používaný zákazníkom spĺňa tieto minimálne technické požiadavky:
a. Internetové prehliadače v aktuálnej verzii, napr:
1. Firefox
2. Chrome
3. Microsoft Edge
b. akýkoľvek program na prezeranie súborov vo formáte PDF.
3. Obsah umiestnený na webových stránkach internetového obchodu, vrátane popisu Tovaru a cien, predstavuje výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 Občianskeho zákonníka.
4. Predávajúci sprístupní tieto obchodné podmienky spolu s prílohami prostredníctvom odkazu umiestneného na domovskej stránke pred, počas a po uzatvorení zmluvy o predaji na diaľku. Kupujúci si ju môže stiahnuť a vytlačiť.
5. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť prenosu správ a údajov v súvislosti s poskytovanými službami prijíma internetový obchod technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získavania a modifikácie osobných údajov prenášaných prostredníctvom internetu neoprávnenými osobami.

§ 3 Objednávky
 
1. Zadanie objednávky v internetovom obchode sa môže uskutočniť prostredníctvom účtu alebo výberom možnosti nákupu bez registrácie, pričom v takom prípade sa vytvorí interný účet, na základe ktorého si zákazník môže vytvoriť účet. Interný účet sa zachováva, kým sa údaje zo systému nevymažú alebo kým sa účet nezablokuje.
2. Nákup sa uskutočňuje vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii na stránkach internetového obchodu. Výber objednaného tovaru sa uskutočňuje pridaním do košíka. V elektronickom objednávkovom formulári sa okrem iného uvádza, aký Tovar, za akú cenu a v akom množstve si Zákazník želá objednať na miesto určené Zákazníkom. Zákazník vykoná príslušné technické kroky na základe zobrazených správ.
3. Po zadaní všetkých potrebných údajov sa zákazníkovi zobrazí prehľad zadanej objednávky. Zhrnutie objednávky bude obsahovať informácie o: identifikačných údajoch Predávajúceho, predmete objednávky, jednotkovej a celkovej cene objednaného Tovaru vrátane prípadných nákladov na dodanie a iných nákladov, zvolenom spôsobe platby, zvolenom spôsobe doručenia, dodacej lehote a nákladoch.
4. Ak je predmetom zmluvy dodanie digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb, ktoré nie sú uložené na hmotnom nosiči, alebo služieb poskytovaných elektronicky alebo na diaľku - spotrebiteľ v dodatočnom zaškrtávacom políčku potrebnom na podanie objednávky, ktoré sa nachádza v elektronickom objednávkovom formulári, udeľuje tento súhlas: "Súhlasím s dodaním digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, alebo so začatím poskytovania služby pred uplynutím 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy a beriem na vedomie stratu práva na odstúpenie od zmluvy." Predávajúci potvrdí prijatie uvedeného súhlasu e-mailom.
5. Ak zákazník zruší objednávku, predávajúci vráti prijatú platbu do 3 pracovných dní. Platba bude vrátená rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník.
6. Doba spracovania objednávky je od 1 do 10 pracovných dní od dátumu uzavretia zmluvy.

§ 4 Platba

1. Internetový obchod ponúka možnosť platby vopred, na dobierku (s platbou na účet po doručení). Možnosť odloženej platby je možná v situáciách individuálne dohodnutých s predávajúcim.
2. Platbu za tovar je možné vykonať spôsobom, ktorý bol zvolený v čase objednávky v elektronickom objednávkovom formulári.
3. Aktuálne dostupné spôsoby platby vopred v internetovom obchode sú k dispozícii na stránke https://corsan.pl/pol-payments.html.

§ 5 Doručenie

1. V elektronickom objednávkovom formulári si zákazník vyberie spôsob doručenia zaškrtnutím vykonanej voľby.
2. V prípade, že Tovar nebude Zákazníkom vyzdvihnutý, čo bude mať za následok vrátenie Tovaru Predávajúcemu - Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to po vyzvaní Zákazníka e-mailom uvedeným v procese nákupu na plnenie zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom vyhlásenia adresovaného zákazníkovi vo forme e-mailovej správy.
3. V situácii uvedenej v bode 2 je Predávajúci povinný bezodkladne vrátiť Zákazníkovi platbu prijatú za Tovar zakúpený Zákazníkom.
4. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú k dispozícii na adrese https://corsan.pl/pol-delivery.html

§ 6 Odstúpenie od zmluvy - elektronický návratný formulár
 
1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu o predaji na diaľku, môže od nej odstúpiť do 14 dní bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy o predaji na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
2. Individuálny podnikateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy na základe zásad uvedených v odsekoch 6 a 7 tohto poriadku. Pokiaľ sa v bodoch 6 a 7 týchto Obchodných podmienok hovorí o spotrebiteľovi, rozumie sa tým aj fyzická osoba - podnikateľ.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ len priame náklady na vrátenie Tovaru.
4. Vyhlásenie spotrebiteľa musí jasne vyjadrovať jeho vôľu odstúpiť od zmluvy, najmä spotrebiteľ môže:
a. použite elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://corsan.pl/returns-open.php.
b. odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 - zaslaním na adresu sídla predávajúceho.
c. Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči skutočnosť, že dostal vyhlásenie o odstúpení od zmluvy podané spôsobom uvedeným v bodoch 1 a 2.
5. Na dodržanie lehoty postačuje zaslanie výkazu pred uplynutím jeho platnosti.
6. Začína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy:
a. pri zmluve, v rámci plnenia ktorej predávajúci dodáva Tovar, pričom je povinný previesť jeho vlastníctvo - od prevzatia Tovaru spotrebiteľom alebo treťou osobou určenou spotrebiteľom, ktorá nie je dopravcom, a v prípade zmluvy, ktorá:
I. zahŕňa viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach - od prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti;
        II. spočíva v pravidelných dodávkach tovaru počas vymedzeného časového obdobia - od prevzatia prvého tovaru;
b. v prípade ostatných zmlúv - odo dňa uzavretia zmluvy.
7. Formulár vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (príloha č. 2 k tomuto poriadku) a informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 1 k tomuto poriadku) sa poskytujú v elektronickej podobe.
8. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby môže Predávajúci zabrániť Spotrebiteľovi v ďalšom využívaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby, najmä tým, že Spotrebiteľovi znemožní prístup k digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe.
9. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu alebo digitálnej služby je spotrebiteľ povinný prestať používať tento digitálny obsah alebo digitálnu službu a sprístupňovať ich tretím stranám.
10. Právo na odstúpenie od zmluvy o predaji na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v článku 38 zákona z 30.05.2014. (Zbierka zákonov 2019, položka 134) o právach spotrebiteľov, okrem iného Zmluvy:
a. za poskytnutie služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po vykonaní plnenia predávajúcim stráca právo odstúpiť od zmluvy a túto skutočnosť vzal na vedomie.
b. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred koncom lehoty na odstúpenie od zmluvy;
c. ak je predmetom plnenia niečo, čo nie je prefabrikované, vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určené na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;
d. ktorého predmetom plnenia je vec dodaná v uzavretom obale, ktorý sa po otvorení nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
e. ktorých predmetom plnenia je zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí;
f. dodanie digitálneho obsahu nedodaného na hmotnom nosiči, za ktorý je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, ak predávajúci začal plniť s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začatím plnenia informovaný o tom, že po plnení predávajúceho stratí právo odstúpiť od zmluvy a vzal to na vedomie;
g. ak je predmetom tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti a ak je predmetom tovar, ktorý je svojou povahou po dodaní neoddeliteľný od iných predmetov;
h. na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
i. uzavreté verejnou dražbou;
j. za poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby súvisiace s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie plnenia;
k. ak služba pozostáva z alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;

§ 7 Účinky odstúpenia od zmluvy
 
1. Predávajúci do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o predaji veci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil, vrátane nákladov na doručenie, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý Predávajúci ponúkol.
       a. Platba sa uhradí rovnakým spôsobom platby, aký používa spotrebiteľ.
       b. Ak spotrebiteľ na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy použije elektronický formulár na vrátenie tovaru, finančné prostriedky mu budú vrátené zvoleným spôsobom a na bankový účet, ktorý uviedol.
       c. Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, že si Tovar vyzdvihne sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie platby prijatej od Spotrebiteľa, kým nedostane Tovar späť alebo kým Spotrebiteľ nepredloží doklad o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
2. Predávajúci môže Spotrebiteľovi ponúknuť, aby si Tovar vyzdvihol sám. Ak však predávajúci takúto ponuku neurobil, spotrebiteľ by mal vec vrátiť predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim na jej prevzatie) bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď od zmluvy odstúpil. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť tovar pred uplynutím jej platnosti. Tovar, ktorý spotrebiteľ vracia, by mal byť zaslaný na adresu sídla predávajúceho.
3. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku jeho používania nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak sa digitálny obsah alebo digitálna služba poskytuje výmenou za zaplatenie ceny a nesúlad digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou je nepodstatný.
5. Predávajúci môže požiadať o vrátenie hmotného nosiča, na ktorom dodal digitálny obsah, do 14 dní od doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne vrátiť nosič na náklady predávajúceho.
6. Predávajúci je povinný vrátiť cenu len za časť zodpovedajúcu digitálnemu obsahu alebo digitálnej službe, ktorá nie je v súlade so zmluvou, a za digitálny obsah alebo digitálnu službu, ktorých povinnosť poskytnúť zanikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy.

§ 8 Sťažnosť
 
1. Reklamáciu vady Tovaru alebo nesúladu Tovaru s uzatvorenou Zmluvou o predaji na diaľku je možné podať:
a. prostredníctvom elektronického formulára sťažnosti;
b. písomne na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na sklep@corsan.pl.
2. V reklamácii je potrebné špecifikovať vadu, ktorú podľa názoru Kupujúceho Tovar má, uplatniť si ju u Predávajúceho a ak je to možné, zdokumentovať uvedenú vadu a predložiť doklad o kúpe Tovaru v Internetovom obchode. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní od jej prijatia. Ak v uvedenej lehote neodpovie, má sa za to, že sťažnosť uznal. Predávajúci odpovie na sťažnosť písomne alebo na trvanlivom nosiči.
3. Kroky, ktoré má Kupujúci podniknúť na podanie reklamácie, vrátane spôsobu doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu, sú uvedené v rôznych fázach elektronického reklamačného formulára.
4. Ak Predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú: náklady na výmenu, opravu vrátane nákladov na prepravu Tovaru v súvislosti s reklamáciou znáša Predávajúci.

§ 9 Stanoviská
 
1. Stanovisko k vybaveniu objednávky alebo k tovaru môžete zaslať počas návštevy internetového obchodu kliknutím na rozhranie vedľa tovaru alebo kliknutím na odkaz v e-maile. Doplnenie stanoviska je dobrovoľné a bezplatné. Zákazník môže na jednu objednávku predložiť len jedno hodnotenie.
2. V rámci hodnotenia môže zákazník priradiť hviezdičkové hodnotenie od 1 do 5 a pridať slovný komentár s obmedzením na 65535 znakov.
3. Všetky hodnotenia sa ukladajú a vybrané hodnotenia sa môžu verejne zobrazovať na webovej stránke internetového obchodu, ako aj na webových stránkach https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
4. Predávajúci neoveruje názory na ich pôvod od spotrebiteľov, ktorí výrobok používali alebo si ho zakúpili. Predávajúci môže odhaliť a odstrániť falošný obsah, keď ho identifikuje.
5. Predávajúci môže zverejniť vybrané názory na daný tovar z iných svojich internetových obchodov.
6. Predávajúci nemení názory, pokiaľ ide o ich obsah alebo udelené hviezdičky.
7. Za obsah stanoviska zodpovedá výlučne kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo vymazať stanovisko v súlade so zákonom a týmito obchodnými podmienkami.
8. Je zakázané uverejňovať informácie, ktoré sú nepravdivé, zavádzajúce, vulgárne, agresívne, urážlivé alebo zjavne nemorálne. Umiestňovanie obsahu, ktorý je nezákonný, porušuje práva tretích strán alebo predstavuje nekalú súťaž, je tiež neprijateľné.
9. Zákazník sa zaväzuje neumiestňovať obsah, ktorý obsahuje odkazy na externé webové stránky, ktorý má propagačný alebo reklamný charakter alebo ktorý obsahuje osobné údaje tretích strán.
10. Obsah hodnotenia môže byť na výslovnú žiadosť zákazníka skrytý pred ostatnými používateľmi obchodu, ale hodnotenie hviezdičkami bude zahrnuté do celkového hodnotenia obchodu a tovaru.§ 10 Duševné vlastníctvo
 
1. Zákazník vyhlasuje, že mu neprislúchajú žiadne práva, vrátane autorských práv alebo súvisiacich práv k hodnoteniam a vyhláseniam, ktoré urobil, s výnimkou práva používať internetový obchod spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Zákazník nie je oprávnený obsah nahrávať, reprodukovať, sprístupňovať, zverejňovať alebo distribuovať, pokiaľ takéto právo nevyplýva z ustanovení zákona alebo týchto zmluvných podmienok.
2. Zákazník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu, najmä nie je oprávnený zasahovať do obsahu, štruktúry, formy, grafiky, mechanizmu fungovania alebo iných prvkov internetového obchodu.
3. Umiestnením Posudkov v Internetovom obchode, ktoré predstavujú diela v zmysle zákona zo 4.2.1994 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, udeľuje Klient Predávajúcemu nevýhradnú a bezodplatnú licenciu, časovo a územne neobmedzenú, na použitie týchto diel, spolu s právom udeliť sublicenciu, ktorá zahŕňa sprístupnenie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si individuálne zvolí (internet). Licencia sa udeľuje na všetky oblasti využívania známe v čase jej udelenia, najmä na tieto oblasti využívania:
a. v rozsahu záznamu a rozmnožovania diela akoukoľvek technikou - najmä tlačou, reprografiou, magnetickým záznamom, digitálne, t. j. akoukoľvek technikou na akomkoľvek audiovizuálnom alebo vizuálnom nosiči, najmä na audiovizuálnych diskoch, CD, počítačových diskoch, v multimediálnej sieti vrátane internetu a súvisiacich on-line služieb, ako aj rozmnožovanie, zaznamenávanie, používanie na internete, reklama, rozmnožovanie záznamu v elektronickej podobe v pamäti počítača a vo vnútorných a vonkajších sieťach,
b. použitie diela ako celku alebo jeho časti, alebo akýchkoľvek jeho prvkov, s možnosťou úpravy vzhľadom na povahu príslušného online média, vo všetkých publikáciách, najmä online, digitálnych, informačných a
spravodajských, samostatne alebo v kombinácii s inými dielami alebo časťami diel; použitie ako celku alebo jeho časti na účely propagácie a reklamy, najmä vo forme audiovizuálnej, zvukovej, mediálnej reklamy.
c. v rámci obchodovania s originálom alebo rozmnoženinami, na ktorých bolo dielo vyhotovené - predaj, požičiavanie, prenájom originálu alebo rozmnoženín,
d. v rámci šírenia diela iným ako vyššie uvedeným spôsobom - verejné predvádzanie, vystavovanie, vystavovanie, rozmnožovanie, ako aj vysielanie a retransmisia, ako aj sprístupňovanie diela verejnosti tak, aby k nemu mal každý prístup na mieste a v čase, ktoré si individuálne zvolí,
e. použitie diel na propagačné a marketingové účely;
4. Vymazanie Účtu Zákazníkom alebo Stanovísk podľa § 9 ods. 8 nemá vplyv na platnosť vyššie uvedenej licencie.

§ 11 Záverečné ustanovenia

1. Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť od 2023.01.13.
2. Ak sa niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok zmení alebo zruší ich platnosť rozhodnutím príslušného orgánu alebo súdu, ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti a sú pre predávajúceho a zákazníka záväzné.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto obchodných podmienok. Všetky dohody uzavreté pred dátumom účinnosti nových zmluvných podmienok sa uzatvárajú na základe zmluvných podmienok platných v deň uzavretia dohody.
4. Rozhodným právom pre riešenie akýchkoľvek sporov súvisiacich s týmito podmienkami je poľské právo. Tieto spory rieši miestne príslušný všeobecný súd. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov. Všetky informácie o mimosúdnych spôsoboch vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov možno získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: www.uokik.gov.pl. Zároveň by sme vás chceli informovať, že uvedené konanie je dobrovoľné a obe strany s ním musia súhlasiť.
5. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozícii platforma na online riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma RSO je jednotné webové sídlo pre spotrebiteľov a obchodníkov, ktorí chcú mimosúdne vyriešiť spor týkajúci sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich z online kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.

§ 12 Príloha 1 - Informácie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy
 
1. Právo na odstúpenie od zmluvy máte za nasledujúcich podmienok pre spotrebiteľa a individuálneho podnikateľa. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po uplynutí 14 dní:
a. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa, keď prevezmete tovar alebo keď tovar prevezme vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom;
b. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje prevod vlastníckeho práva k viacerým položkám, ktoré sa dodávajú samostatne, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej položky, alebo odo dňa, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej položky;
c. v prípade zmluvy, ktorá stanovuje prevod vlastníctva položiek, ktoré sa dodávajú po častiach alebo častiach, odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo poslednej časti alebo splátky, alebo odo dňa, keď tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne vlastníctvo poslednej časti alebo splátky;
d. v prípade zmlúv o pravidelnej dodávke tovaru na určitý čas odo dňa, keď nadobudnete vlastníctvo prvého tovaru, alebo keď vlastníctvo prvého tovaru nadobudne tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste určili;
e. v prípade zmlúv o poskytovaní služieb alebo digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, odo dňa uzavretia zmluvy.
2. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať, a to: Corsan, Magazynowa 9, 64-920 Piła, tel. 673519191, sklep@corsan.pl o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom).
3. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.
4. Môžete tiež vyplniť elektronický formulár na vrátenie tovaru, ktorý je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu: https://corsan.pl/returns-open.php. Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy na trvanlivom médiu.
5. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak pošlete svoje oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
6. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného typu doručenia, ako je najlacnejší typ bežného doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Peniaze vám vrátime rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak.
7. V prípade zmlúv zahŕňajúcich prevod vlastníctva položky, pri ktorých sme neponúkli prevzatie položky v prípade odstúpenia od zmluvy, zadržíme úhradu, kým nedostaneme položku alebo kým nám nepredložíte doklad o jej vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
8. Vrátený tovar pošlite späť na túto adresu: Corsan, Magazynowa 9, 64-920 Piła bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar pošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
9. Vzhľadom na hmotnosť a rozmery Tovaru môžu byť v prípade odstúpenia od zmluvy náklady na vrátenie Tovaru vyššie ako bežné poštovné. Ak chcete využiť kuriérsku službu, možno budete musieť poslať balík na palete, čo je drahšie ako bežné poštové doručenie.

§ 13 Príloha 2 - Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

pixel