Doručenie zdarma z 46,72 €
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorte nový nákupný zoznam

Polityka prywatności

1.Správca údajov a definície
 
2. Správcom osobných údajov zákazníkov/užívateľov internetového obchodu, označovaných aj ako predávajúci, je: Corsan, telefón: 673519191, NIP: 7641569683, REGON: 300088907. Správcu údajov môžete kontaktovať:
I. na korešpondenčnú adresu: Magazynowa 9, 64-920 Piła;
   II. na e-mailovú adresu: sklep@corsan.pl.
3. Používateľ - fyzická osoba, ktorá pristupuje na webovú stránku/stránky internetového obchodu alebo využíva služby alebo funkcie opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
4. Zákazník - fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva právnu subjektivitu, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu o predaji na diaľku.
5. Internetový obchod - webová stránka prevádzkovaná Predávajúcim, dostupná na týchto elektronických adresách (stránkach): corsan.pl, prostredníctvom ktorej môže Klient/Užívateľ získať informácie o Tovare a jeho dostupnosti a zakúpiť Tovar alebo objednať službu.
6. Newsletter - informácie vrátane obchodných informácií v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb (Zbierka zákonov 2020, položka 344) pochádzajúce od Predávajúceho, ktoré sú zasielané Klientovi/Užívateľovi elektronicky; ich príjem je dobrovoľný a vyžaduje sa súhlas Klienta/Užívateľa.
7. Účet - súbor údajov uložených v Internetovom obchode a v IKT systéme Predávajúceho o danom Klientovi/Užívateľovi a ním zadaných objednávkach a uzatvorených zmluvách, pomocou ktorého môže Klient/Užívateľ zadávať objednávky a uzatvárať zmluvy.
8. RODO - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Ciele, právny základ a trvanie spracovania údajov
 
1. Na účely plnenia zmluvy o predaji na diaľku predávajúci spracúva:
a. informácie týkajúce sa zariadenia používateľa s cieľom zabezpečiť správne fungovanie služieb: IP adresa počítača, informácie obsiahnuté v súboroch cookie alebo iných podobných technológiách, údaje o relácii, údaje o prehliadači, údaje o zariadení, údaje týkajúce sa činnosti na stránke vrátane jednotlivých stránok;
b. geolokalizačné informácie, ak používateľ udelil poskytovateľovi služieb súhlas s prístupom ku geolokácii. Geolokačné informácie sa používajú na poskytovanie prispôsobenejších ponúk produktov a služieb;
c. Osobné údaje používateľov: meno, priezvisko, adresa sídla, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, DIČ, číslo bankového účtu alebo iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie nákupu a ktoré správca vyžaduje uviesť v procese nákupu.
2. Tieto informácie neobsahujú údaje o totožnosti používateľov, ale v kombinácii s inými informáciami môžu predstavovať osobné údaje, a preto sa na ne vzťahuje plná ochrana, na ktorú má správca nárok podľa zákona o ochrane osobných údajov.
3. Tieto údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) RODO na účely poskytovania služby, t. j. zmluvy o poskytovaní elektronických služieb v súlade s obchodnými podmienkami, a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) RODO v súvislosti so súhlasom s používaním určitých súborov cookie alebo iných podobných technológií vyjadreným v príslušných nastaveniach internetového prehliadača v súlade so zákonom o telekomunikáciách alebo v súvislosti so súhlasom s geolokalizáciou. Údaje sa spracúvajú až do ukončenia používania internetového obchodu zákazníkom/užívateľom.
4. Správca sa zaväzuje prijať všetky opatrenia požadované podľa článku 32 RODO, t. j. s prihliadnutím na stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou Správca vykoná primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie stupňa bezpečnosti zodpovedajúceho tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správcu 

1. Správca údajov môže na webovej stránke internetového obchodu zobrazovať marketingové informácie o svojich produktoch alebo službách. Zobrazenie tohto obsahu vykonáva prevádzkovateľ údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) RODO, t. j. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa údajov zverejňovať obsah súvisiaci s poskytovanými službami a propagačným obsahom kampaní, na ktorých sa prevádzkovateľ údajov podieľa. Zároveň toto konanie neporušuje práva a slobody Zákazníkov/Užívateľov, Zákazníci/Užívatelia očakávajú, že dostanú obsah podobného obsahu a dokonca ho očakávajú alebo je ich priamym cieľom navštíviť webovú stránku/stránky Internetového obchodu.

4. Príjemcovia údajov používateľov
 
1. Správca údajov poskytne osobné údaje používateľov len sprostredkovateľom na základe uzatvorených zmlúv o poverení spracovaním osobných údajov na účely poskytovania služieb správcovi údajov, napr. hosting a údržba stránok, IT služby, marketingové a PR služby.
 
5. Prenos osobných údajov do tretích krajín
 
1. Osobné údaje sa nebudú spracúvať v tretích krajinách.

6. Práva dotknutých osôb
 
1. Každá dotknutá osoba má právo na:
a) prístup (článok 15 zákona o ochrane údajov) - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a na získanie týchto informácií: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, období, počas ktorého sa údaje uchovávajú, alebo kritériách na ich určenie, práve
dotknutej osoby požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu;
b) získať kópiu údajov (článok 15 ods. 3 RODO) - získať kópiu spracúvaných údajov, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ údajov uložiť primeraný poplatok na základe administratívnych
nákladov;
c) na opravu (článok 16 RODO) - požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo o doplnenie neúplných údajov;
d) na vymazanie (článok 17 RODO) - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ už nemá právny základ na spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania;
e) obmedziť spracovanie (článok 18 RODO) - požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:
I. dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov - počas obdobia, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi údajov overiť presnosť údajov,
II. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu údajov tým, že žiada o obmedzenie spracúvania,
III. prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale údaje potrebuje dotknutá osoba na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nároku,
IV. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby;
f) na prenosnosť údajov (článok 20 RODO) - dostať v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami;
g) namietať (článok 21 RODO) - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely prevádzkovateľa z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ potom posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný ukončiť spracúvanie na tieto účely;
h) kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať súhlas, ale spracovanie osobných údajov vykonané pred odvolaním súhlasu bude naďalej zákonné. Odvolanie súhlasu bude mať za následok, že prevádzkovateľ prestane
spracúvať osobné údaje na účel, na ktorý bol súhlas udelený.
2. Na uplatnenie uvedených práv by sa dotknutá osoba mala obrátiť na prevádzkovateľa údajov prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho o tom, ktoré právo a v akom rozsahu si želá uplatniť.

7. Predseda Úradu na ochranu osobných údajov
 
1) Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov so sídlom vo Varšave, ulica Stawki 2, ktorého možno kontaktovať nasledovne:
2) istom: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
3) prostredníctvom elektronickej schránky, ktorá je k dispozícii na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
4) Infolinka: 606-950-0000.
 
8. Úradník pre ochranu údajov
 
1. V každom prípade sa dotknutá osoba môže obrátiť aj priamo na úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa e-mailom alebo písomne na adresu prevádzkovateľa uvedenú v oddiele 1 bode 2 týchto zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.
 
9. Zmeny a doplnenia zásad ochrany osobných údajov
 
1. Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookie môžu byť doplnené alebo aktualizované podľa aktuálnych potrieb správcu s cieľom poskytnúť zákazníkom/užívateľom aktuálne a spoľahlivé informácie.

10. Cookies
 
1) Internetový obchod plní funkcie získavania informácií o zákazníkoch, používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:
a. prostredníctvom informácií dobrovoľne zadaných do formulárov na účely vyplývajúce z funkcie konkrétneho formulára;
b. ukladaním súborov cookie (tzv. "cookies") do koncových zariadení;
c. prostredníctvom zhromažďovania protokolov webového servera prevádzkovateľom hostingu internetového obchodu (potrebné pre správne fungovanie webovej stránky).
2) Súbory cookie sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie zákazníka/užívateľa a sú určené na používanie webovej stránky internetového obchodu. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, čas uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
3) Internetový obchod používa súbory cookie len po predchádzajúcom súhlase zákazníka/užívateľa obchodu. Súhlas s používaním všetkých súborov cookie v internetovom obchode vyjadríte kliknutím na tlačidlo: "Zatvoriť", kým sa zobrazuje správa o používaní súborov cookie internetovým obchodom, alebo zatvorením tejto správy.
4) Ak zákazník/užívateľ internetového obchodu nesúhlasí s používaním súborov cookie internetovým obchodom, môže využiť túto možnosť: "Nedávam súhlas", ktorý je k dispozícii aj v správe o používaní súborov cookie internetovým obchodom, alebo vykonať zmeny v nastaveniach internetového prehliadača, ktorý práve používa (to však môže spôsobiť nesprávne fungovanie webovej stránky internetového obchodu).
5) Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte zo zoznamu svoj internetový prehliadač/systém a postupujte podľa pokynov: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
6) Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pochádzajúcich zo súborov cookie sú právne odôvodnené záujmy správcu údajov, ktoré spočívajú v poskytovaní vysokokvalitných služieb a v zaistení bezpečnosti služieb.
7) V internetovom obchode sa používajú dva hlavné typy súborov cookie: súbory cookie "relácie" a "trvalé" súbory cookie (trvalé súbory cookie). "Relačné" súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa neodhlási, neopustí internetový obchod alebo nevypne softvér (webový prehliadač). "Trvalé" súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich zákazník/užívateľ nevymaže.
8) Súbory cookie sa používajú na tieto účely:
a. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako zákazníci/užívatelia internetového obchodu používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;
b. udržiavanie relácie zákazníka/užívateľa (po prihlásení), vďaka čomu nemusí zákazník/užívateľ na každej podstránke internetového obchodu znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;
c.  určenie profilu zákazníka/užívateľa na účely zobrazovania odporúčaných produktov a materiálov na mieru v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.
9) Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie zákazníka/užívateľa. Zákazníci/užívatelia môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je tiež možné automaticky zablokovať.
10) Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach internetového obchodu.
11) Súbory cookies umiestnené v koncovom zariadení zákazníka/užívateľa a používané môžu byť použité aj inzerentmi spolupracujúcimi s internetovým obchodom a partnermi internetového obchodu.
12) Súbory cookie môže sieť Google používať na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník/užívateľ používa internetový obchod. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo čase strávenom na konkrétnej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13) Odporúčame, aby si zákazník/užívateľ prečítal zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby pochopil používanie súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics.
14) Pokiaľ ide o informácie o preferenciách zákazníka/užívateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, zákazník/užívateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.
15) Na webovej stránke internetového obchodu sa nachádzajú pluginy, ktoré môžu prenášať údaje zákazníka/užívateľa správcom, ako napr: Google Maps, Google Analytics, Meta (Facebook), Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
16) Na účely riadneho plnenia zmluvy o predaji na diaľku môže správca údajov poskytnúť údaje zákazníkov/užívateľov kuriérskym spoločnostiam. Aktuálne dostupné spôsoby doručenia v internetovom obchode sú k dispozícii na: https://corsan.pl/pol-delivery.html.
17) Za účelom riadneho plnenia Zmluvy o predaji na diaľku môže Správca zdieľať údaje Zákazníkov/Užívateľov s online platobnými systémami. Aktuálne dostupné spôsoby platby vo forme preddavkových platieb v internetovom obchode sú k dispozícii na: https://corsan.pl/pol-payments.html.

11 Newsletter
 
1) Zákazník môže súhlasiť so zasielaním obchodných informácií e-mailom výberom príslušnej možnosti v registračnom formulári alebo neskôr na príslušnej karte. V prípade takéhoto súhlasu bude Klient/Užívateľ dostávať informácie (Newsletter) o Internetovom obchode, ako aj iné obchodné informácie zasielané Predávajúcim na e-mailovú adresu poskytnutú Klientom.
2) Zákazník sa môže kedykoľvek sám odhlásiť z odberu noviniek, a to zrušením zaškrtnutia príslušného políčka na stránke svojho účtu alebo na formulári https://corsan.pl/newsletter.php, kliknutím na príslušný odkaz v obsahu každej novinky alebo prostredníctvom zákazníckeho servisu.

12 Účet
 
1) Zákazník/Užívateľ nesmie v Internetovom obchode umiestňovať obsah vrátane názorov a iných údajov nezákonnej povahy alebo ich poskytovať Predávajúcemu.
2) Zákazník/užívateľ získa prístup k účtu po registrácii.
3) V rámci registrácie zákazník/užívateľ uvedie typ účtu alebo pohlavie, meno, priezvisko, názov spoločnosti, daňové identifikačné číslo, údaje na vystavenie predajného dokladu, údaje na odoslanie, e-mailovú adresu a zvolí si heslo. Zákazník/užívateľ zaručuje, že údaje, ktoré uviedol v registračnom formulári, sú správne. Registrácia vyžaduje, aby si zákazník/užívateľ pozorne prečítal zmluvné podmienky a v registračnom formulári uviedol, že si prečítal zmluvné podmienky a v plnom rozsahu súhlasí so všetkými ich ustanoveniami.
4) V okamihu, keď je zákazníkovi/užívateľovi umožnený prístup k účtu, je medzi predávajúcim a zákazníkom uzatvorená zmluva o poskytovaní elektronických služieb týkajúcich sa účtu na dobu neurčitú. Spotrebiteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
5) Registrácia účtu na jednej zo stránok internetového obchodu súčasne znamená registráciu umožňujúcu prístup k ostatným stránkam, pod ktorými je internetový obchod dostupný.
6) Zákazník/používateľ môže kedykoľvek s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami, a to oznámením predávajúcemu e-mailom alebo písomne na adresu správcu údajov uvedenú v časti 1 bod 2 týchto Zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.
7) Predávajúci má právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb týkajúcich sa Účtu v prípade ukončenia poskytovania alebo prevodu služby Internetového obchodu na tretiu osobu, porušenia zákona alebo ustanovení Obchodných podmienok zo strany Klienta/Užívateľa, ako aj v prípade nečinnosti Klienta/Užívateľa po dobu 6 mesiacov. Zmluva sa vypovedá so sedemdňovou výpovednou lehotou. Predávajúci môže stanoviť, že opätovná registrácia účtu si bude vyžadovať súhlas predávajúceho.

pixel