REGULAMIN SKLEPU CORSAN

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie prostokąta, który można zaznaczyć klikając na niego lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

LOGIN – identyfikator użytkownika

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego użytkownika panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego użytkownik ten uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa produkty od Sprzedawcy

OTRZYMANIE PRODUKTU – oznacza objęcie produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem niniejszego sklepu

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – niniejszy wzorzec umowny, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy, w szczególności określający warunki sprzedaży produktów przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec użytkowników obowiązki informacyjne nałożone na Sprzedawcę ustawowo

REKLAMACJA – związane z uznaniem przez Konsumenta, że produkt jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany produktu na nowy

SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo Sprzedawcy posługujące się stroną internetową www.corsan.pl.

SPRZEDAWCA – oznacza właściciela Sklepu –, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Corsan sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Pile, posiadającego numer NIP 7642696136, REGON 382000099, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki

STRONY UMOWY – Kupujący i Sprzedawca

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 2

UŻYTKOWNIK – oznacza podmiot korzystający ze strony internetowej www.corsan.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem działalności Sklepu Corsan jest handel towarami, w tym armaturą łazienkową, koszami i ozdobami z wikliny z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, są następujące:
a) zalecana?? rozdzielczość ekranu monitora co najmniej 1024×768 pikseli,
b) połączenie z siecią Internet,
c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5,
d) włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
e) czynna skrzynka poczty elektronicznej.
Strona jest dostosowana do korzystania na urządzeniach mobilnych (responsywna).

Sprzedawca informuje niniejszym, że warunkiem złożenia zamówienia w sklepie www.corsan.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz złożenie oświadczenia o jego zaakceptowaniu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają prawom Konsumenta wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów i powinny być interpretowane zgodnie z tymi przepisami.
Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej www.corsan.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

W celu złożenia zamówienia, należy wskazać za pomocą kliknięć myszą preferowany produkt. Następnie należy umieścić produkt w wirtualnym koszyku (kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”). Po umieszczeniu produktu w wirtualnym koszyku istnieje możliwość albo wyboru dalszych produktów albo przejścia do finalizacji transakcji (przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”). Dalszym etapem składania zamówienia jest wpisanie do elektronicznego formularza danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu, miejscowości, kodu pocztowego, nru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Następną czynnością jest wybranie preferowanej opcji dostawy oraz formy płatności. Po wykonaniu tej czynności należy kliknąć na przycisk z napisem „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (w momencie kliknięcia na ten przycisk następuje zawarcie umowy sprzedaży). Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz z załączonym do niego niniejszym regulaminem w formacie pdf.
Dostępne w Sklepie formy płatności są następujące:
a) płatność gotówką przy odbiorze produktu od kuriera,
b) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system szybkich płatności
Czas od momentu zawarcia z użytkownikiem umowy sprzedaży do chwili przekazania przez Sprzedawcę paczki z produktem przewoźnikowi bądź operatorowi pocztowemu wynosi 48 godzin. W przypadku jednak zawarcia umowy w piątek bądź w weekend lub święto ustawowo wolne od pracy, czas ten ulega przedłużeniu o dni wolne od pracy. Jednakże w sytuacji wyboru opcji płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, warunkiem przekazania paczki z produktem przewoźnikowi bądź operatorowi pocztowemu jest uprzednie dokonanie przez Kupującego zapłaty.
Zamówione Towary są dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem przewoźnika bądź operatora pocztowego na adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych/godzin potrzebnych przewoźnikowi bądź operatorowi pocztowemu na dostawę Towaru do Użytkownika.

4. ZAŁOŻENIE W SKLEPIE KONTA UŻYTKOWNIKA

Założenie w Sklepie konta użytkownika jest bezpłatne.
Założenie konta Użytkownika umożliwia składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania adresu dostawy oraz śledzenie historii zamówień.
W celu założenia konta Użytkownika niezbędne jest podanie przez użytkownika analogicznych danych osobowych jak przy składaniu zamówienia, a także utworzenie loginu i hasła.
w celu usunięcia konta ze sklepu skontaktuj się z administratorem wysyłając e-mail na adres: sklep@corsan.pl z prośbą o usunięcie konta podając przy tym dane, na które konto zostało utworzone.
Dane osobowe posiadaczy konta użytkownika chronione są zgodnie z polityką prywatności i przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany bądź do ich usunięcia.

5. DOSTAWA

Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie jest została uszkodzona lub zniszczona.
W razie stwierdzenia, w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika przez Kupującego, jej naruszenia, Kupujący uprawniony jest zażądać od Przewoźnika ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody w formie protokołu. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie produktu niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący może zawiadomić o tym fakcie przewoźnika, który ustala stan przesyłki na żądanie Kupującego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej sklep@corsan.pl lub telefonicznie pod numer +48 67 351 91 91.
Aktualne koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie wyświetlają się użytkownikowi po przejściu do wirtualnego koszyka, przed złożeniem zamówienia. Samo przejście do wirtualnego koszyka i sprawdzenie kosztów dostawy nie powoduje obowiązku złożenia zamówienia i nie jest dla użytkownika wiążące.

6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania produktu.
Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres handel@corsan.pl albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza pod adresem https://corsan.pl/formularz/
Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać produkt Sprzedawcy na adres: Corsan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Motylewska 24, 64-920 Piła.
W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia, używania lub uszkodzenia i powinien być zwrócony w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, do którego dochodzi wskutek korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu. Sprzedawca dokonuje weryfikacji stanu zwracanego produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu
Wysyłka produktu do zwrotu powinna zostać ustalona i potwierdzona drogą mailową lub telefoniczną.
Zwracany produkt powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, w sposób, który będzie zapobiegał jego zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Koszty odesłania zwracanego produktu ponosi konsument.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Kupującym, którzy nie posiadają statusu Konsumenta.

7. REKLAMACJA

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość produktu w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556 – art. 5764 Kodeksu cywilnego).
Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić tylko w formie pisemnej: 1. Listem tradycyjnym na adres siedziby Sprzedawcy, 2. pocztą elektroniczną na adres: sklep@corsan.pl, 3. Przez stronę internetową https://corsan.pl/formularz/
Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji dostępnego pod adresem https://corsan.pl/formularz/Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne dla rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
W zgłoszeniu reklamacyjnym zalecane jest podanie danych kontaktowych Konsumenta, opisu wady, terminu jej ujawnienia, uprawnienia, z którego Konsument korzysta – ułatwi to i przyspieszy proces reklamacyjny. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
Reklamowany produkt odsyłać należy na adres: Corsan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Motylewska 24, 64-920 5 Piła. Sprzedający prosi o odsyłanie reklamowanych produktów po wcześniejszym zgłoszeniu reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt. 2.
Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu.
Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru oświadczenia o zagubieniu paragonu, w tym celu prosimy o kontakt pod mail: sklep@corsan.pl
W przypadku umowy zawartej na odległość z Kupującym zawierającym tę umowę jako Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec takiego Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
Reklamowany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki w sposób, który będzie zapobiegał jego zniszczeniu lub uszkodzeniu. Sugerowane jest zastosowanie do tego celu oryginalnego opakowania, w którym produkt został dostarczony.

 

8. ZASADY WYSTAWIANIA RACHUNKÓW SPRZEDAŻOWYCH

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na urządzeniu fiskalnym, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikującym, tylko w przypadku, gdy ten numer będzie znajdować się na paragonie dokumentującym sprzedaż oraz gdy wartość sprzedaży przekroczy 450zł.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami VAT, paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, równoważną ze zwykłą fakturą. W przypadku takich paragonów do kwoty 450,- zł. (z NIP nabywcy), firma nie wystawi dodatkowego dokumentu w postaci faktury, która dokumentowałby tą samą transakcję.

Tylko w sytuacji, gdy paragon zostanie opatrzony NIP-em nabywcy, możemy na jego podstawie wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT).

W świetle art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli:

  1. a) paragon zawiera NIP nabywcy – na jego żądanie sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na podatnika, którego numer identyfikacyjny został wskazany na paragonie,
  2. b) paragon nie zawiera NIP-u nabywcy – na jego żądanie sprzedawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT na nabywcę będącego osobą prywatną (na tej fakturze nie może zostać wpisany NIP nabywcy).

Wypełniając warunki wynikające z obowiązujących przepisów prosimy Państwa, aby składając zamówienie jednoznacznie określać czy kupującym jest podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia Regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, ale nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą umów jest sąd w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów także poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę https://corsan.pl/regulamin,11 i dokonanie wydruku bądź zapisanie pliku z regulaminem na dysku komputera.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 r.